Adults VSL 2018 - 2019

Vietnamese as a Second Language

Đàm Thoại Việt Ngữ

A Program by Truc Viet Organization

2018-2019 Session

Basic conversational and grammar lessons for every day usage at home or around town. The class is designed for beginners, ages 16 and above, with no exposure or with minimal knowledge of the language. The focus will be on speaking and listening. Reading and writing will also be covered.

 • 2018-2019 Session from September 8, 2018 to May 4, 2019.
 • Saturdays 9:30am-11:30am at Asian American Resource Center (AARC), 8401 Cameron Rd, Austin, Texas.
 • Classes are taught by native speakers of Vietnamese.
 • Tuition ($160) includes a book and accompanying CD in addition to handouts.

To Register

 • Register online at: https://tinyurl.com/y836bucd
 • Space is limited - Classes will fill up fast - Please register early
 • Registration deadline: August 15, 2018

For More Information

VSL Beneficiaries

 • Young adults communicating with parents, grandparents, and relatives.
 • Community members communicating with Vietnamese-speaking spouses or friends.
 • Community members interested in Vietnamese language and culture.
 • Businesses and government agencies communicating with local Vietnamese American community.
 •  Vietnamese Americans maintaining language, customs, and traditions.

 

 

The VSL program is organized by Truc Viet Organization (www.trucviet.org),

with financial support from VACAT (www.vacat.org)

 

 

Vietnamese as a Second Language

Đàm Thoại Việt Ngữ

A Program by Truc Viet Organization

Niên Khoá 2018-2019

Những bài học đàm thoại và văn phạm căn bản để dùng trong nhà hoặc ngoài phố. Lớp học thích hợp cho học viên 16 tuổi trở lên, chưa biết hoặc biết rất ít tiếng Việt. Chú trọng cách nói và nghe. Học viên cũng được dạy sơ qua về kỹ năng đọc và viết.  

 • Niên khoá 2018-2019 từ Ngày 8 Tháng 9, 2018 đến Ngày 4 Tháng 5, 2019.
 • Tại Trung Tâm Nguồn Lực Người Mỹ Gốc Á (Asian American Resource Center), 8401 Cameron Rd, Austin, Texas.
 • Các lớp học sẽ được dạy bởi người Việt bản xứ.
 • Học phí ($160) bao gồm tài liệu học tập, sách giáo khoa và CD.

Ghi Danh

 • Trực tuyến: https://tinyurl.com/y836bucd
 • Số học viên giới hạn – Vui lòng ghi danh sớm
 • Hạn chót ghi danh: 15 Tháng 8, 2018

Chi Tiết Xin liên lạc

Đối Tượng Phục Vụ của VSL

 • Thanh thiếu niên đàm thoại với cha mẹ, ông bà, và bà con
 • Thành viên cộng đồng giao tiếp với người hôn phối hoặc bạn bè nói tiếng Việt
 • Thành viên cộng đồng muốn tìm hiểu về ngôn ngữ và văn hoá Việt Nam
 • Cơ sở kinh doanh và cơ quan chính quyền giao tiếp với cộng đồng Mỹ gốc Việt địa phương
 • Người Mỹ gốc Việt bảo tồn ngôn ngữ, phong tục và tập quán

 

 

Chương Trình VSL được tổ chức bởi Trúc Việt (www.trucviet.org),

với sự hỗ trợ tài chánh của  VACAT (www.vacat.org)

 

 

 

Print Print | Sitemap
© Truc Viet