Translation Services

 

We provide translation services to government agencies, organizations, and businesses and help them reach out to the Vietnamese community. Contact us at info@trucviet.org for details.

 

Some Examples of Our Past Works

Voting in the

2021 Constitutional Amendment

and Local  Election

 

(Tiếng Việt bên dưới)

 

Trúc Việt is proud to work with the League of Women Voters Austin Area to provide a Vietnamese Voting Guide for the November 2021 Election.

 

Click the link below to access the Vietnamese Voter's Guide:

https://lwvaustin.org/docs.ashx?id=883773

 

For the English version and other details, click the link below:
 

Bỏ Phiếu trong

Cuộc Bầu Cử Tu Chính Hiến Pháp

và Địa Phương 2021

Trúc Việt tự hào hợp tác với Liên Đoàn Nữ Cử Tri Khu Vực Austin soạn thảo một Tài Liệu Hướng Dẫn Cho Cử Tri cho Cuộc Bầu Cử Tháng Mười Một 2021.

Bấm vào đường dẫn dưới đây để truy cập vào Bản Hướng Dẫn cho Cử Tri bằng tiếng Việt:
 
Để tìm thấy tài liệu tiếng Anh và các chi tiết khác, bấm vào đường dẫn dưới đây:

 

 

Download/Tải Về

Tải Tài Liệu Hướng Dẫn Cử Tri Tổng Quan (Tiếng Việt)
Download Voter's Guide Flier (Vietnamese)
VotersGuide-flier-Nov 2021-Viet.pdf
Adobe Acrobat document [865.5 KB]
Download Austin Voter's Guide - November 2021 Election (English)
Tải Tài liệu hướng dẫn cho cử tri - Bầu cử Tu Chính Hiến Pháp và Địa Phương Tháng Mười Một, 2021.
(Tiếng Anh)
VotersGuide-English.pdf
Adobe Acrobat document [1.9 MB]
Tải Tài Liệu Hướng Dẫn Cử Tri - Cuộc Bầu Cử Tháng Mười Một, 2021 (Tiếng Việt)
Download Austin Voter's Guide - November 2021 Election (Vietnamese)
VotersGuide-Vietnamese.pdf
Adobe Acrobat document [2.6 MB]

 

 

 

May 2021 Election

 

Trúc Việt is proud to work with the League of Women Voters Austin Area to provide a Vietnamese Voting Guide for the May 2021 Election.

 

Click the links below to access the Voter’s Guide available in Vietnamese and English.
Bấm vào đường dẫn dưới đây để truy cập vào Bản Hướng Dẫn cho Cử Tri bằng tiếng Việt và tiếng Anh.
 
Austin Voter's Guide - May 2021 Local Election (Vietnamese)
Tài liệu hướng dẫn cho cử tri - Bầu cử địa phương Tháng Năm 2021.
LWVAA-VG-2021-05-VT_final (1).pdf
Adobe Acrobat document [3.2 MB]
Austin Voter's Guide - May 2021 Election (English)
LWVAA-VG-2021-05-ENG_final (1).pdf
Adobe Acrobat document [2.5 MB]

2020 General Election

 

 

 

TỔNG TUYỂN CỬ 2020 GENERAL ELECTION 2020

 

Tài Liệu Hướng Dẫn cho Cử Tri bằng tiếng Việt và tiếng Anh

 

Bỏ phiếu sớm bắt đầu tuần này từ ngày 13 tháng Mười đến ngày 30 tháng Mười. Ngày Bầu Cử chính là 3 tháng Mười Một.

 

Quý vị có thể tìm địa điểm và thời gian bỏ phiếu tại:

  • Quận Hạt Travis: nhấn vào đây.
  • Quận Hạt Williamson: nhấn vào đây.
  • Quận Hạt Hays: nhấn vào đây.

 

Quý vị cần trợ giúp tham khảo về lá phiếu của mình? Vui lòng bấm vào đường dẫn dưới đây để truy cập vào Bản Hướng Dẫn cho Cử Tri bằng tiếng Việt và tiếng Anh.

 

Hoặc vào trang mạng Vote411.org để tự thiết lập lá phiếu của riêng mình, cũng bằng tiếng Việt!

 

Lá phiếu của quý vị là tất cả! Chúng tôi mong được gặp quý vị tại phòng bỏ phiếu (dĩ nhiên là cách nhau 6 bộ).

 

Trúc Việt tự hào có dịp cộng tác với League of Women Voters Austin Area để cung cấp nguồn tài liệu về bầu cử.

 

 

Voter's Guide is available in Vietnamese and English

 

Early voting started this week on October 13 and ends October 30th. Election Day is November 3rd! 

 

You can find polling location and times:

  • Travis County: click here.
  • Williamson County: click here.
  • Hays County: click here.

 

Need help on researching your ballot? Click the links below to access the Voter’s Guide available in Vietnamese and English.

 

Or visit Vote411.org to create your own personalized ballot, also available in Vietnamese! Your vote matters. We hope to see you at the polls (6 feet away, of course)! 

 

Truc Viet is proud to work with the League of Women Voters Austin Area to provide resources on voting information.

 

Austin Voter's Guide - General Election 2020 (Vietnamese)
Tài liệu hướng dẫn cho cử tri - Tổng Tuyển Cử 2020
LWVAA-VG-2020-11-VT-web-final (1) (1).pd[...]
Adobe Acrobat document [5.4 MB]
Austin Voter's Guide - General Election 2020 (English)
LWVAA-VG-2020-11-ENG-web-final (1) (1).p[...]
Adobe Acrobat document [6.7 MB]

 

 

 

Census 2020

 

U-Visa - Our translation service for Visa pamphlet with Travis County Sheriff's Office. 

 

Print | Sitemap
© 2023 Truc Viet - Truc Viet is a 501(c)(3) non-profit organization. Gifts are deductible to the full extent allowable under IRS regulations.